Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na umowę o pracę, nie dotyczy zaś osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Badania do pracy, jakie należy wykonać, zależą przede wszystkim od stanowiska, jakie pracujący będzie zajmował i od rodzaju zajęcia, jakie będzie wykonywał.
Obowiązek skierowania na badania do Lekarza Medycyny Pracy jest po stronie zatrudniającego. Przyszły pracodawca powinien również opłacić badania w Przychodni Medycyny Pracy posiadającej uprawnienia do wykonywania badań i zatrudniającej lekarzy, którzy mogą wystawiać orzeczenia lekarskie o zdolności pracownika do pracy na określonym stanowisku.
Każdy zatrudniony na umowę o pracę, zgodnie z Kodeksem Pracy oraz z Ustawą o Medycynie Pracy, pracując na określonym stanowisku w zakładzie pracy, winien posiadać ważne orzeczenie lekarskie, które potwierdza jego zdolność do pracy.
Oprócz badań, jakie należy wykonać przed przyjęciem pracownika do pracy, które to badania nazywamy badaniami wstępnymi, rozróżniamy również badania okresowe i badania kontrolne.
Pracodawca jest zobowiązany skierować pracownika na badania okresowe w chwili, gdy wygasa ważność dotychczasowego orzeczenia o zdolności do pracy.
Badania kontrolne są przeprowadzane, gdy pracownik po okresie niezdolności do pracy dłuższym niż 30 dni powraca do zakładu pracy.

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.
Lista badań, jakie należy wykonać pracownikowi, jest ściśle związana ze stanowiskiem, jakie będzie pracownik zajmował. Wymagania zdrowotne dotyczące pracownika zatrudnianego do pracy biurowej różnią się od wymagań, jakie są stawiane osobom starającym się o uprawnienia do kierowania pojazdami, czy też osobom ubiegającym się o otrzymanie licencji detektywistycznej lub wykonywania pracy związanej z użyciem broni.
Częstotliwość wykonywania badań okresowych zależy od warunków, w jakich wykonywana jest praca. Pracownik pracujący w środowisku zapylonym winien być badany raz na dwa lata, pracownik biurowy pracujący przy komputerze raz na 4 lata.
Częstotliwość badań i to, jakie badania należy wykonać, reguluje Kodeks Pracy i rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku określające zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami i orzeczeń lekarskich, jakie winny być wydawane, aby spełnić warunki zatrudniania pracowników zgodne z Kodeksem Pracy.

More Articles for You

Rodzaje bezrobocia

Czy zastanawialiście się kiedyś, czy istnieją różne rodzaje bezrobocia i jakie mają one wpływ na gospodarkę. Można dokonać rozróżnienia między …

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu? Pracownik, …

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub …

Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i …

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces …