Czym jest umowa o pracę, co powinna zawierać i jakie są rodzaje umów o pracę?

Umowa o pracę jest podstawową formą nawiązania stosunku pracy. Do nawiązania stosunku pracy potrzebne jest zgodne oświadczenie woli pracodawcy i pracownika. Pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Pracodawca natomiast zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną pracę.

Umowa powinna być zawarta na piśmie. Jeżeli ta forma nie zostanie zachowana to pracownik musi uzyskać pisemne potwierdzenie ustaleń ustnych dotyczących umowy przed dopuszczeniem do pracy.

Rodzaje umów o pracę

Kodeks pracy rozróżnia następujące rodzaje umów o pracę:
– umowa na okres próbny,
– umowa na czas określony, w tym umowa na zastępstwo,
– umowa na czas nieokreślony

Umowa na okres próbny

Każda umowa zawarta na czas określony i nieokreślony może być poprzedzona umową na okres próbny. Taka umowa może być zawarta na okres nieprzekraczający 3 miesięcy. Jest zawierana w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika. Pracownik natomiast może sprawdzić czy warunki zaproponowane przez pracodawcę mu odpowiadają.
Co do zasady umowa na okres próbny powinna być zawarta jeden raz. Obecnie jednak jest możliwość zatrudnienia pracownika na okres próbny z tym samym pracodawcą, ale tylko w następujących przypadkach:
– jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innej pracy,
– po upływie 3 lat od dnia zakończenia umowy o pracę, jeżeli pracownik ma wykonywać pracę tego samego rodzaju.
Praca zdalna a utrzymanie wydajności.
Umowa na czas określony

Umowa na czas określony jest ograniczona limitem czasowym i ilościowym. Stosunek pracy nawiązany pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą na podstawie umowy na czas określony nie może przekroczyć łącznie 33 miesięcy, a umów tych nie może być więcej niż trzy. Każda kolejna umowa przekształca się automatycznie w umowę na czas niekreślony.

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo to jeden z rodzajów umowy na czas określony. Stosowana jest gdy istnieje konieczność zastąpienia stałego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności (np. choroby, urlopu macierzyńskiego). W umowie tej należy wskazać okres jej trwania w odniesieniu do nieobecności konkretnie zastępowanego pracownika. Umowa ta rozwiązuję się z dniem powrotu do pracy zastępowanego pracownika.

Umowa na czas nieokreślony

Umowa na czas nieokreślony to najbardziej stabilna forma zatrudnienia dla pracownika. O ile ta forma zatrudnienia jest najbardziej pożądana przez pracownika to przez pracodawcę już nie koniecznie. Umowa ta jest bowiem związana z dłuższymi okresami wypowiedzenia jak również z koniecznością uzasadnienia wypowiedzenia umowy.

Jak powinna wyglądać umowa o pracę i co powinna zawierać?

Umowa o pracę określa:
– strony umowy
– rodzaj umowy
– datę jej zawarcia
– warunki pracy i płacy tj:
1) rodzaj pracy;
2) miejsce i wykonywanie pracy;
3) wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników;
4) wymiar czasu pracy;
5) termin rozpoczęcia pracy.

Podsumowując umowa o pracę jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika. Daję ona poczucie bezpieczeństwa zatrudnienia. W ramach tej umowy pracownikowi należy się płatny urlop i zwolnienie lekarskie. Pracodawca oprócz tego jest zobowiązany do odprowadzenia za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

More Articles for You

Zmiana miejsca zamieszkania, a rynek pracy i ceny mieszkań

Wydawać by się mogło, że praca czeka na Nas na każdym kroku. Być może tak, aczkolwiek czy starczy Nam na …

Urlop wypoczynkowy. Cały etat i niepełny wymiar pracy.

Jak wygląda urlop wypoczynkowy dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, a pracownika który pracuje na pół etatu? Pracownik, …

Koronawirus a powstrzymanie się od wykonywania pracy

Artykuł 210 kodeksu pracy przewiduje uprawnienie do powstrzymania się od wykonywania pracy. Pracownik może więc odmówić przyjścia do pracy lub …

Badania lekarskie przy umowie o pracę

Zatrudnienie na umowę o pracę wiąże się z koniecznością wykonania badań lekarskich. Wymóg posiadania orzeczenia lekarskiego o zdolności do pracy …

Praca zdalna a utrzymanie wydajności.

Walka o utrzymanie wydajności w pracy to jeden z podstawowych czynników w przypadku pracy zdalnej, który będzie determinował nasz sukces …

Praca w czasie pandemi.

Praca zdalna w dobie pandemii odgrywa coraz większą rolę. Praca zmienia obecnie swoją formę, opuszczają biurowce na rzecz pracy zdalnej. …